Resmî Gazete’de bugün (28 Haziran 2024 Resmî Gazete kararları)

Bugün Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler…

Yasama Bölümü 

Kanun 

7517 Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Yürütme ve İdare Bölümü 

Cumhurbaşkanlığı Kararları 
 
– Artvin, Bitlis, İstanbul ve İzmir İllerinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8650)
– Kağıt İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8651)
– Yer Altı Maden İşletmelerinde Meydana Gelen Maliyet Artışlarının Karşılanması Amacıyla Destek Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8652)
– Ekli I Sayılı Listede Belirtilen Yüksekokul, Fakülte ve Enstitülerin Kurulması ile Ekli II Sayılı Listede Belirtilen Yüksekokul, Fakülte ve Enstitülerin Kapatılmasına, Ekli III Sayılı Listede Belirtilen Fakültelerin Adlarının Karşılarında Gösterildiği Şekilde Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8653)
– Manisa İli, Ahmetli İlçesi Sınırları İçerisinde Yürütülen Kelebek Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8654)
— Kahramanmaraş Merkezli Depremler Nedeniyle Zarar Gören Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi Sınırları İçerisinde İnşa Edilmekte Olan Deprem Konutları İçin Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı Amacıyla Duranlar Mahallesinde Bulunan 119, 368 ve 711 Numaralı Parsellerin Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8655)
– Muğla-Kale Yolu Km:0+000-24+000 ve Km:41+900-74+142 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Köprü, Üstyapı ve BSK İşi Kapsamında km:0+000’da Bulunan ve Farklı Seviyeli Kavşak Olacak Şekilde Planlanan Kötekli Kavşağı’nın Yapımı Amacıyla Proje Güzergâhına Rastlayan Kesimde İhtiyaç Duyulan Muğla İli, Menteşe İlçesi, Karabağlar, Emirbeyazıt ve Kötekli Mahalleleri Sınırları İçerisindeki Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8656)
– Karaman-Ulukışla İstasyonları Arasının Çift Hatlı Hale Getirilmesi Projesi Kapsamında Karaman, Konya ve Niğde İllerinde Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8657)
– Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı İnşaatı ile Elektromekanik Sistemlerin Temini Projesi Kapsamında Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep ve Kahramanmaraş İlleri Sınırları İçerisinde Bulanan Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8658)
– 154 kV Bozüyük TM-Kartal RES TM EİH Brş. R3 Bilecik 6 RES TM Enerji İletim Hattı (Girdi-Çıktı) (Hat-1, Hat-2) Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8659)
– Erzincan İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan ve Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen “Söğütlü Grubu Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8660)
– Marmaris İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8661)
– Tekirdağ İli Sınırları İçerisinde Bulunan S:464 Numaralı IV. Grup Maden (Linyit) İşletme Ruhsatlı Sahada, Ruhsata Konu Maden Üretimine Devam Edilebilmesi İçin Bazı Taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8662)
– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 8663)
 
Yönetmelikler
 
– Kur’an-ı Kerim Basım ve Yayım Kriterleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Odalar, Borsalar ve Birlik Bütçelerinden Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfına Ayrılan Payın Kullanılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Demiryolu Yolcu Taşımacılığı Kamu Hizmeti Yükümlülüğü Sözleşmelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Bireysel Emeklilik Danışma Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
Tebliğler
 
– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/20)
– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/21)
– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2024/7)
– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2024/15)
– Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2024/16)
 
Kararlar
 
– Biyogüvenlik Kararları (Karar No: 41, 42, 43, 44)

Yargı bölümü 

Danıştay Kararı 
 
– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2023/8, K: 2024/4)

İlan Bölümü 

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir